Pkt. 10 på dagsordenen

Vedr. Danske skønlitterære Forfatteres ordinære generalforsamling lørdag d. 27. april 2019

Bilag vedr. pkt 10:
Forslag fra bestyrelsen om anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer for 2019

1. Fordelingspolitik 2019
For Copydan Verdens tv, Kulturplus, AVU:
Det foreslås, at Kulturplus og AVU laves som et spejl af Verdens tv grundet manglende data for Kulturplus og for ringe datakvalitet på forfatterområdet for AVU. For så vidt angår Verdenstv, da er der fra 2018 lavet monitorering af tv-optrædener (interviews etc.) via Forfatternes forvaltningsselskab (FFS), og der foreligger data af høj kvalitet fra oplæsninger på DR’s sendeflader + Radio24syv. Midlerne kommer primært fra tv, men en vis andel vedrører også retransmission af radio. 

Det foreslås, at hver optræden tæller som én optræden – der opgøres ikke minuttal. Det betyder, at beløb til fordeling for tv og radio opgøres som:
((total indkomne midler fraregnet 10 % hensættelser og 10 % sociale og kulturelle formål– administration))/total antal registrerede TV og radio-optrædener. 

Det delegeres til DsF’s bestyrelse løbende at holde øje med og evt. justere vægtning mellem radio og tv i forhold til, hvor midlerne kommer fra og indkommet data.

For Arkiv:
Det foreslås, at midler fra Copydan Arkiv fordeles på baggrund af lister fra Bonanza. (Total indkomne midler – administration) /optrædener.

 2. Politik for fradrag af omkostninger og ufordelbare midler 2019

2a: For individuel ufordelbare midler foreslås:

2a1: en hensættelse på 10 % til imødegåelse af senere krav. (Midler fra Copydan Arkiv er en undtagelse her, da beløbet er meget beskedent, og derfor er der aftalt en minimumsbuffer på 15.000 kr. som afsættes hvert år til imødegåelse af krav.) Hensættelsen på 10 % står på en bankkonto hos DsF, indtil FFS sender en dokumenteret anmodning med rettighedskrav med henblik på at gøre brug af hensættelsen (efter 3 år). Evt. restmidler kommes derefter i Autorkontoen eller lignende.

2a2: Der foreslås en hensættelse på 10 % til sociale og kulturelle formål, som går i Autorkontoen eller lignende.
Se mere i 2b. 

2a3: Der foreslås, at FFS laver en hensættelse på 20 % til administration som modregnes de faktiske udgifter i forbindelse med administration umiddelbart før udbetalingen. Som følge af CRM-direktivet fradrages faktiske omkostninger for det administrative arbejde. FFS opfordres af DsF’s generalforsamling til at holde sig under 20 % i administration. 

2b: Vedr. 10 % hensættelse til sociale og kulturelle formål, restmidler fra tidligere år end 2016, midler der vedrører rettighedshavere, der har været forsøgt fundet i 3 år samt ufordelbare midler til kollektivfordeling:

Det foreslås, at det lægges i Autorkontoen Legatmidler, der annonceres i dagspressen, og kan søges af alle forfattere, oversættere og illustratorer. Der fradrages faktiske udgifter til administration. 

Forslag kan downloades her: Pkt. 10 - GF 2019